Hotel Grey Spa

logo-greyspa-white-01

+48 756 299 000

Regulamin hotelowy

 1. Hotel Grey SPA*** zobowiązuje się udostępnić Regulamin hotelowy w taki sposób, aby Gość hotelowy mógł się z nim zapoznać przed, jak i w trakcie pobytu (w recepcji, pokoju hotelowym).
 2. Powoływanie się na nieznajomość Regulaminu nie może być powodem do jego nieprzestrzegania.
 3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 5. Opłata należności za całość pobytu winna być uiszczona przy przyjeździe. Jeśli Gość opuści hotel wcześniej, niż wynikało to z dokonanej rezerwacji, nadpłacona kwota nie będzie zwrócona.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 7. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 8. Jeżeli bez ustalenia w recepcji karta do pokoju nie zostanie zwrócona do godz. 11.00 oznacza to obowiązek uiszczenia opłaty za następną dobę.
 9. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 10. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczna jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu.
 11. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę pozostawić w recepcji.
 13. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 14. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 15. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia hotelu.
 17. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia (świece, znicze itp.). Opłata za palenie papierosów i wyrobów tytoniowych wynosi 500 zł.
 18. Parking dla Gości hotelowych jest płatny, monitorowany i niestrzeżony, hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 19. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiot.w wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wysokość odszkodowania będzie oszacowywana na podstawie wartości rynkowej przedmiotu.
 20. Pracownik hotelu może usunąć z hotelu osobę nieprzestrzegającą Regulaminu. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za ewentualny niewykorzystany, a opłacony pobyt.
 21. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z czynników niezależnych (burze, awarie prądu itp.).